mocha

提供: Node.js/JavaScript入門
2014年9月7日 (日) 02:02時点におけるDaemon (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「mochaとは、JavaScriptの単体テストで利用されるユニットテストフレームワークです。 '''読み方''' ;mocha:もか __TOC__ == 概要 ...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索
スポンサーリンク

mochaとは、JavaScriptの単体テストで利用されるユニットテストフレームワークです。

読み方

mocha
もか

概要

インストール

$ sudo npm install -g mocha

簡単な利用例

calc.js

/*
 * calc.js
 * Copyright (C) 2014 kaoru <kaoru@bsd>
 */
exports.add = function (a,b) {
    return a + b;
};
 
exports.squre = function (a) {
    return a * a;
};
 
exports.cube = function (a) {
    return a * a * a;
};

test_calc.js

/*
 * test_calc.js
 * Copyright (C) 2014 kaoru <kaoru@bsd>
 */
var assert = require('assert');
var myfuncs = require('./calc.js');
 
describe('myfuncs', function() {
    describe('add', function() {
        it ('第1引数と第2引数を足した結果を返す', function() {
            assert.equal(myfuncs.add(1,2), 3);
        });
    });
    describe('squre', function() {
        it ('2乗した結果を返す', function() {
            assert.equal(myfuncs.squre(2), 4);
        });
    });
    describe('cube', function() {
        it ('3乗した結果を返す', function() {
            assert.equal(myfuncs.cube(2), 8);
        });
    });
});

実行例

正常にテストが終了した場合の例です。

$ mocha test_calc.js
 
 
 myfuncs
  add
   ✓ 第1引数と第2引数を足した結果を返す
  squre
   ✓ 2乗した結果を返す
  cube
   ✓ 3乗した結果を返す
 
 
 3 passing (34ms)

関連項目
スポンサーリンク