OpenSSL

提供: セキュリティ
2013年1月17日 (木) 22:21時点におけるDaemon (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索
スポンサーリンク

OpenSSLは、SSLプロトコル・TLSプロトコルのオープンソースの実装です。

読み方 おーぷんえすえすえる

概要

OpenSSLは、SSLプロトコル・TLSプロトコルのオープンソースの実装です。 暗号化関数やツールを提供しています。

インストール

 • FreeBSD では、デフォルトでインストールされています。

使い方


SSL/TLSで使用できる暗号スイート一覧を表示する方法は、以下の通りです。 oepnssl ciphers

% openssl ciphers -v
DHE-RSA-AES256-SHA   SSLv3 Kx=DH    Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1
DHE-DSS-AES256-SHA   SSLv3 Kx=DH    Au=DSS Enc=AES(256) Mac=SHA1
AES256-SHA       SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA SSLv3 Kx=DH    Au=RSA Enc=Camellia(256) Mac=SHA1
DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA SSLv3 Kx=DH    Au=DSS Enc=Camellia(256) Mac=SHA1
CAMELLIA256-SHA     SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=Camellia(256) Mac=SHA1
EDH-RSA-DES-CBC3-SHA  SSLv3 Kx=DH    Au=RSA Enc=3DES(168) Mac=SHA1
EDH-DSS-DES-CBC3-SHA  SSLv3 Kx=DH    Au=DSS Enc=3DES(168) Mac=SHA1
DES-CBC3-SHA      SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=3DES(168) Mac=SHA1
DES-CBC3-MD5      SSLv2 Kx=RSA   Au=RSA Enc=3DES(168) Mac=MD5
DHE-RSA-AES128-SHA   SSLv3 Kx=DH    Au=RSA Enc=AES(128) Mac=SHA1
DHE-DSS-AES128-SHA   SSLv3 Kx=DH    Au=DSS Enc=AES(128) Mac=SHA1
AES128-SHA       SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=AES(128) Mac=SHA1
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA SSLv3 Kx=DH    Au=RSA Enc=Camellia(128) Mac=SHA1
DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA SSLv3 Kx=DH    Au=DSS Enc=Camellia(128) Mac=SHA1
CAMELLIA128-SHA     SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=Camellia(128) Mac=SHA1
RC2-CBC-MD5       SSLv2 Kx=RSA   Au=RSA Enc=RC2(128) Mac=MD5
RC4-SHA         SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=SHA1
RC4-MD5         SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=MD5
RC4-MD5         SSLv2 Kx=RSA   Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=MD5
EDH-RSA-DES-CBC-SHA   SSLv3 Kx=DH    Au=RSA Enc=DES(56)  Mac=SHA1
EDH-DSS-DES-CBC-SHA   SSLv3 Kx=DH    Au=DSS Enc=DES(56)  Mac=SHA1
DES-CBC-SHA       SSLv3 Kx=RSA   Au=RSA Enc=DES(56)  Mac=SHA1
DES-CBC-MD5       SSLv2 Kx=RSA   Au=RSA Enc=DES(56)  Mac=MD5
EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA SSLv3 Kx=DH(512) Au=RSA Enc=DES(40)  Mac=SHA1 export
EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA SSLv3 Kx=DH(512) Au=DSS Enc=DES(40)  Mac=SHA1 export
EXP-DES-CBC-SHA     SSLv3 Kx=RSA(512) Au=RSA Enc=DES(40)  Mac=SHA1 export
EXP-RC2-CBC-MD5     SSLv3 Kx=RSA(512) Au=RSA Enc=RC2(40)  Mac=MD5 export
EXP-RC2-CBC-MD5     SSLv2 Kx=RSA(512) Au=RSA Enc=RC2(40)  Mac=MD5 export
EXP-RC4-MD5       SSLv3 Kx=RSA(512) Au=RSA Enc=RC4(40)  Mac=MD5 export
EXP-RC4-MD5       SSLv2 Kx=RSA(512) Au=RSA Enc=RC4(40)  Mac=MD5 export

関連項目
スポンサーリンク